• 2 peticijos prieš Lietuvą išbrauktos iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2017 m. spalio 19 d. paskelbė nutarimus bylose Pocius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 5394/12) ir Mikalauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 52927/13), kuriais išbraukė peticijas iš savo bylų sąrašo, kadangi pareiškėjai jų nebepalaikė.

    

   Byloje Pocius prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga), skundėsi dėl to, kad pareiškėjui atsisakyta išmokėti darbo užmokestį už laikotarpį, kuriuo jis buvo laikinai nušalintas nuo Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos teritorinio skyriaus viršininko pareigų pritaikius jam ikiteisminio tyrimo metu procesinę prievartos priemonę (laikinas nušalinimas nuo pareigų) pagal LR BPK 157 straipsnį, arba suteikti kompensaciją, nepaisant to, kad jis vėliau buvo išteisintas baudžiamojoje byloje.

    

   Byloje Mikalauskas prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundžiasi dėl atsisakymo skirti pasimatymus su sutuoktine suimtojo laikymo Kauno tardymo izoliatoriuje metu. Jis taip pat skundžiasi pagal Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu dėl to, kad Lietuvos įstatymai nenumato suimtiesiems teisės į pasimatymus su sutuoktiniu/sutuoktine, kai tuo tarpu nuteistieji tokią teisę turi.

    

   Nutarimuose Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai neatsakė į Teismo laiškus, kuriais jie buvo įspėti, jog suėjo nustatytas terminas savo pastaboms dėl Vyriausybės pozicijos pateikti. Tuo pačiu pareiškėjai buvo informuoti, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą. Nusprendęs, kad pareiškėjai nebeketina palaikyti savo peticijos ir nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijų nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticijas iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimai bylose Pocius prieš Lietuvą (anglų kalba) ir Mikalauskas prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal