• Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažino, kad Lietuva pažeidė skundo autoriaus teisę į nekaltumo prezumpciją, o jo laikymas metaliniame narve teismo proceso metu prilygo orumą žeminančiam elgesiui

  • Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (toliau – ir Komitetas) 2019 m. lapkričio 6 d. priėmė išvadą byloje Stasaitis prieš Lietuvą (pranešimo Nr. 2719/2016) pripažindamas, kad Lietuva pažeidė Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (toliau – ir Paktas) 14 straipsnio 2 dalį (teisė į nekaltumo prezumpciją) ir 7 straipsnį (kankinimo draudimas), nes nebuvo įrodyta, kad skundo autoriaus laikymas metaliniame narve su antrankiais per viešus teismo posėdžius (kai jį galėjo fotografuoti žurnalistai, o nuotraukos buvo paviešintos žiniasklaidoje), buvo būtinas saugumui ar teisingumo vykdymui užtikrinti ir kad nebuvo galima imtis kitų alternatyvių priemonių, nepažeidžiant skundo autoriaus teisių. Komitetas K. Stasaičio skundą pagal Pakto 14 straipsnio 3 dalies e punktą (teisė reikalauti, kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams) pripažino nepagrįstu, o skundą pagal 17 straipsnį (teisė į asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, būsto neliečiamybę, susirašinėjimo slaptumą, neteisėto kėsinimosi į garbę ir orumą) pripažino nepriimtinu dėl vidaus teisinės gynybos priemonių nepanaudojimo.

    

   Konstatavęs minėtus Pakto pažeidimus, Komitetas atkreipė dėmesį, kad pagal Pakto 2 straipsnio 3 dalies a punktą, Lietuva privalo užtikrinti skundo autoriui veiksmingą teisinės gynybos priemonę. Tuo tikslu ji turi visiškai atlyginti žalą asmenims, kurių teisės pagal Paktą buvo pažeistos, įskaitant ir tinkamos kompensacijos už patirtus pažeidimus sumokėjimą. Lietuva taip pat privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią panašiems pažeidimams ateityje. Be to, per 180 dienų Lietuva privalo informuoti Komitetą apie priemones, kurių ji ėmėsi Komiteto išvadai įgyvendinti. Taip pat prašoma, kad šioje byloje priimta Komiteto išvada būtų paskelbta viešai lietuvių kalba.

    

    

   Žmogaus teisių komiteto išvada byloje Stasaitis prieš Lietuvą

  Atgal