• Strasbūre vėl svarstytas EŽTT sprendimo dėl Pakso bylos vykdymas

  • 2018 m. kovo 13-15 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto posėdyje viešuosiuose debatuose buvo svarstomas Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimo Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 34932/04) vykdymas.

    

   Ministrų Komiteto 1310-ajame posėdyje viešuosiuose debatuose svarstyta Lietuvos pažanga, pasiekta vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) Didžiosios kolegijos 2011 m. sausio 6 d. sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą.

    

   Posėdžio metu Lietuvos Vyriausybė pateikė informaciją apie tai, kad paisydamas įsipareigojimų vykdyti minėtą sprendimą, Seimas ėmėsi pirmųjų parlamentinės procedūros, reikalingos būtinų konstitucinių pataisų priėmimui, žingsnių, 2018 m. kovo 13 d. didžiule balsų dauguma pritardamas po pateikimo Įstatymo Projektui Nr. XIIP-2850 ir užtikrindamas būtinus žingsnius tolesnei jo svarstymo ir priėmimo procedūrai.

    

   Šis žingsnis bendru valstybių Europos Tarybos narių sutarimu buvo pasveikintas kovo 15 d. priimtame Ministrų Komiteto sprendime dėl EŽTT sprendimo Pakso byloje vykdymo ir , tikėtina, padėjo Lietuvai bent kol kas išvengti tarptautinių sankcijų dėl 7 metus trunkančio minėto EŽTT sprendimo nevykdymo. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, Ministrų Komitetas nurodė Lietuvos institucijoms vėliausiai iki 2018 m. liepos 2 d. pateikti atnaujintą informaciją apie tolesnę pažangą per Seimo pavasario sesiją ir nusprendė atnaujinti bylos svarstymą vėliausiai savo 2018 m. gruodžio mėn. įvyksiančiame posėdyje, kuriam, tuo atveju, jei įstatymų leidybos procesas neduos jokių apčiuopiamų rezultatų iki 2018 m. spalio 26 d., jau bus parengtas tarpinės rezoliucijos, reiškiančios tarptautinių sankcijų taikymą valstybės atžvilgiu, projektas.

    

   Primintina, kad 2011 m. sausio 6 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje  Paksas prieš Lietuvą, kuriuo nustatytas Konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnio (teisė į laisvus rinkimus) pažeidimas dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės į parlamentą apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

    

   Europos Tarybos Ministrų Komitetas prižiūri, kaip Europos Tarybos narės vykdo EŽTT priimtus sprendimus. Šio Komiteto sprendimu bylai Paksas prieš Lietuvą nuo 2014 m. rugsėjo mėn. taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra (angl. enhanced procedure). Sustiprinta priežiūra reiškia sistemingą nevykdomo sprendimo svarstymą Ministrų Komiteto „Žmogaus teisių“ (DH) posėdžiuose, prireikus rengiant dėl jo viešus debatus ir priimant atitinkamos valstybės atžvilgiu Ministrų Komiteto sprendimus, kuriais raginama imtis sprendimo vykdymui būtinų priemonių.

    

   Iš  31 bylos prieš Lietuvą, kuriose Europos Tarybos Ministrų Komitetas atlieka EŽTT sprendimų vykdymo priežiūrą, 3 bylose (Paksas prieš Lietuvą, L. prieš Lietuvą ir Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą) Europos Tarybos Ministrų Komiteto sprendimais nuspręsta taikyti sustiprintą vykdymo priežiūros tvarką.

    

   Atkreiptinas dėmesys, kad Latvija ar Estija šiuo metu neturi nė vienos bylos, kuriai būtų taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra, tokių bylų neturi ir nė viena kita Šiaurės Europos valstybė.

    

   2018 m. kovo 15 d. Ministrų Komiteto sprendimo vertimas į lietuvių kalbą.

  Atgal