• 3 peticijos prieš Lietuvą išbrauktos iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2017 m. gegužės 4 d. paskelbė nutarimus bylose Lavrenov ir kiti prieš Lietuvą (Nr. 15202/11), Bartaševičius prieš Lietuvą (Nr. 67441/13) ir Pukelis prieš Lietuvą (Nr. 2052/10), kuriais išbraukė peticijas iš savo bylų sąrašo, kadangi pareiškėjai jų nebepalaikė.

    

   Byloje Lavrenov ir kiti prieš Lietuvą pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga), skundėsi dėl to, kad jų nuosavybės teisės iki šiol neatkurtos ir jie negali gauti kompensacijos, taip pat dėl nuosavybės teisių atkūrimo proceso trukmės.

    

   Byloje Bartaševičius prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), jam esant pataisos namuose skundėsi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine, atliekančia laisvės atėmimo bausmę, o ypatingai dėl pasimatymų intervalų.

    

   Byloje Pukelis prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundėsi, kad jo teisė į privataus gyvenimo gerbimą buvo pažeista, nes jam remiantis įslaptinta informacija, su kuria neturėjo teisės susipažinti nei jis, nei jo gynėjas, buvo taikomos prevencinės priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą.

    

   Nutarimuose Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai neatsakė į Teismo laiškus, kuriais jie buvo įspėti, jog suėjo nustatytas terminas savo pastaboms dėl Vyriausybės pozicijos pateikti, ir kad nebuvo gautas prašymas terminui pratęsti. Tuo pačiu pareiškėjai buvo informuoti, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą. Nusprendęs, kad pareiškėjai nebeketina palaikyti savo peticijos ir nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijų nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticijas iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimai bylose Lavrenov ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba), Bartaševičius prieš Lietuvą (anglų kalba) ir Pukelis prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal