• Atsisakymas atleisti nuo žyminio mokesčio – teisės kreiptis į teismą pažeidimas

  • 2020 m. liepos 7 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas ir/ar EŽTT) paskelbė sprendimą byloje Balkūnas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 75435/17), kuriuo konstatavo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) pažeidimą dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) neatleido pareiškėjo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

    

   Šioje byloje pareiškėjas teigė, kad jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą buvo pažeista dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neužtikrino teisės kreiptis į teismą, nes atsisakė tenkinti prašymą iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio, t.y. 1272 eurų, sumokėjimo arba jį atidėti, ir nepriėmė kasacinio skundo civilinėje byloje dėl skolos grąžinimo. Spręsdamas, ar LAT nutartys atmesti pareiškėjo prašymus atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba jį atidėti pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, Teismas inter alia vertino, ar jos buvo pagrįstos ir tinkamai argumentuotos.

    

   Sprendime Teismas visų pirma pabrėžė, kad reikalavimas sumokėti žyminį mokestį civiliniame procese nelaikytinas teisės kreiptis į teismą apribojimu, nesuderinamu su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi. Vis dėlto, vertinant, ar asmeniui teisė kreiptis į teismą buvo užtikrinta, žyminio mokesčio dydis, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, pareiškėjo galimybės jį sumokėti bei proceso stadija yra esminiai kriterijai, o išskirtinai finansinio pobūdžio apribojimai, nesusiję su ieškinio sėkmės perspektyva, turėtų būti ypač kruopščiai vertinami, paisant teisingumo interesų.

    

   Vertindamas pareiškėjo skundą iš esmės, Teismas atkreipė dėmesį, kad LAT nepriėmė pareiškėjo kasacinio skundo dėl nesumokėto 1 272 eurų žyminio mokesčio, kurio dydis buvo paskaičiuotas pagal ieškinio sumą ir nepriklausė nuo pareiškėjo. Vis dėlto, Teismo nuomone, svarbu buvo ne žyminio mokesčio dydis, kuris nebuvo didelis, o pareiškėjo galimybės jį sumokėti. Šiuo požiūriu EŽTT pastebėjo, kad žemesnės instancijos teismai patenkino visus pareiškėjo Registrų centro, darbdavio, teismų dokumentais pagrįstus prašymus atleisti nuo dalies žyminio mokesčio dėl sunkios finansinės padėties, o LAT atsisakė atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ar jį atidėti, konstatuodamas, kad pareiškėjo pateikti dokumentai „fragmentiški“ ir neįrodė sunkios finansinės padėties. Sutikdamas, kad kasaciniam skundui keliami reikalavimai gali būti griežtesni, Teismas pastebėjo, kad LAT atsisakymas priimti pareiškėjo kasacinį skundą buvo susijęs ne su skundo pagrįstumu ar sudėtingų teisės aiškinimo ar taikymo klausimų stoka bei procesinių reikalavimų nesilaikymu, todėl nusprendė, kad teisės apribojimas kreiptis į teismą buvo išskirtinai finansinio pobūdžio. Pažymėdamas, kad LAT gali prieiti kitokios išvados nei žemesnės instancijos teismai, EŽTT nuomone, šioje byloje LAT savo nutartyse nepateikė argumentų, kurie pateisintų skirtingą pareiškėjo finansinės padėties vertinimą, ir aiškiai nenurodė, kokia papildoma informacija buvo reikalinga išsamiam finansinės padėties įvertinimui. Atsižvelgdamas, kad LAT savo nutartyse nekonstatavo, jog pareiškėjo finansinė padėtis pagerėjo, Teismas nusprendė, kad LAT nepateikė reikiamų argumentų, kodėl pareiškėjo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio buvo atmestas. Šiuo požiūriu EŽTT atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nuostatas, nurodančias teismams pagrįsti savo sprendimus. Atsižvelgęs į savo išvadas Teismas nusprendė, kad pareiškėjo teisės kreiptis į teismą apribojimas buvo vien dėl finansinių priežasčių, nebūtinas ir neproporcingas, todėl pažeidė pareiškėjo teisės kreiptis į teismą esmę ir Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.

    

   Nustatęs Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą, Teismas pareiškėjui priteisė 2 000 eurų neturtinei žalai atlyginti, bet atmetė reikalavimą atlyginti turtinę žalą – nacionaliniame procese ginčytą sumą, kurią jis skolingas ieškovui.

    

   Teismo sprendimas byloje Balkūnas prieš Lietuvą

  Atgal