• Byloje Daktaras prieš Lietuvą pareiškėjo skundai dėl kalinimo sąlygų ir ilgalaikių pasimatymų atmesti

  • 2018 m. liepos 26 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) paskelbė nutarimą byloje Daktaras prieš Lietuvą (peticijos Nr. 78123/13), kuriuo atmetė visus pareiškėjo skundus pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) 3 straipsnį (kankinimo uždraudimas), 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) bei pagal EŽTK 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) atskirai bei kartu su EŽTK 14 straipsniu (diskriminacijos uždraudimas).

    

   Šioje byloje pareiškėjas H. Daktaras, remdamasis Konvencijos 3 straipsniu, skundėsi dėl tariamai nežmoniškų ir žeminančių kalinimo sąlygų Lukiškių TI-K laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 21 d. iki 2014 m. spalio 1 d. Daktaras taip pat rėmėsi EŽTK 13 straipsniu ir teigė, kad neturėjo veiksmingos vidaus teisinės gynybos priemonės apskųsti šias kalinimo sąlygas. Galiausiai, pareiškėjas, remdamasis EŽTK 8 straipsniu atskirai ir kartu su 14 straipsniu, skundėsi, kad neturėjo teisės į ilgalaikius pasimatymus su savo sutuoktine jo suėmimo metu (laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 10 d. iki 2013 m. birželio 14 d.) Lukiškių TI-K.

    

   Dėl pareiškėjo kalinimo sąlygų EŽTT nustatė, kad tuo laikotarpiu, kai pareiškėjas konkrečioje kameroje turėjo vienam asmeniui tenkantį plotą, kuris buvo didesnis negu 3 kv.m., pats plotas savaime nekelia EŽTK 3 straipsnio taikymo klausimo; kitos fizinės kalinimo sąlygos tuo metu (pvz., natūralus apšvietimas kameroje, temperatūra bei drėgmė kameroje) tik nežymiai nukrypo nuo nacionalinių reikalavimų bei toks nukrypimas truko trumpą laiko tarpą. Todėl EŽTT pareiškėjo kalinimo sąlygos tuo laikotarpiu neprilygo nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui, draudžiamam pagal EŽTK 3 straipsnį, ir ši skundo dalis yra aiškiai nepagrįsta. Dėl kalinimo sąlygų kitose kamerose EŽTT pripažino, kad tam tikrais laikotarpiais pareiškėjui tenkantis plotas tose kamerose buvo mažesnis negu 3 kv.m., tačiau kitos fizinės sąlygos tais laikotarpiais buvo tinkamos. EŽTT pripažino, kad nors pareiškėjas, kalinamas tose kamerose, turėjo galimybę dalyvauti sporto ir kultūros renginiuose, jis vis tiek negalėjo laisvai judėti ir todėl asmeniui tenkančio ploto trūkumas nebuvo kompensuotas judėjimo laisve. Todėl dėl netinkamo asmens ploto (kuris buvo mažesnis negu 3 kv.m.) šiais laikotarpiais, gali būti taikomas EŽTK 3 straipsnis. Atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikimo EŽTT metu Daktaro kalinimo sąlygos jau nebuvo netinkamos, Lietuvos teismų už praėjusį laikotarpį priteista piniginė kompensacija laikytina veiksminga teisinės gynybos priemone pareiškėjo skundams dėl kalinimo sąlygų. EŽTT priminė, kad nacionaliniai teismai pareiškėjui Daktarui priteisė iš viso 4 000 Eur kompensaciją už netinkamas kalinimo sąlygas ir atsisakymą suteikti ilgalaikį pasimatymą. Atsižvelgdamas į pareiškėjo teisių pažeidimo trukmę (239,5 dienų) dėl asmeniui tenkančio ploto trūkumo kamerose, EŽTT pripažino, kad ši piniginė kompensacija yra pakankama ir todėl pareiškėjas negali būti laikomas EŽTK 3 straipsnio pažeidimo auka.

    

   Atsižvelgdamas į pirmiau paminėtas išvadas, padarytas dėl pareiškėjo kalinimo sąlygų pagal EŽTK 3 straipsnį, EŽTT pripažino pareiškėjo skundą pagal EŽTK 13 straipsnį aiškiai nepagrįstu.

    

   Galiausiai, EŽTT pastebėjo, kad pareiškėjas suėmimo metu nesikreipė dėl ilgalaikių pasimatymų su sutuoktine suteikimo. Todėl pareiškėjas negali būti laikomas tariamo EŽTK 8 straipsnio pažeidimo bei tariamo EŽTK 8 straipsnio kartu su 14 straipsniu pažeidimo auka ir ši peticijos dalis taip pat atmestina.

    

   Teismo nutarimas byloje Daktaras prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal