• Europos Tarybos Ministrų Komitetas užbaigė Pakso bylos vykdymo priežiūrą

  • 2022 m. rugsėjo 20-22 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto (toliau – Komitetas) 1443-ajame DH (žmogaus teisių) posėdyje nuspręsta užbaigti Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas) sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr34932/04) vykdymą.

    

   2011 m. sausio 6 d. Teismo Didžiosios kolegijos sprendimu Lietuva buvo pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) Pirmojo protokolo 3 straipsnį, garantuojantį teisę į laisvus rinkimus, dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės būti renkamam į įstatymų leidybos instituciją apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

    

   Komitetas, vadovaudamasis Konvencijos 46 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad jis prižiūri Teismo įsiteisėjusių sprendimų vykdymą, išnagrinėjęs Vyriausybės pateiktą Teismo sprendimo vykdymo veiksmų ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi sprendimui įgyvendinti, atkreipęs dėmesį į skaitlingas valdžios institucijų, ypač Seimo, pastangas įgyvendinti šį sprendimą nuo 2011 m. ir atsižvelgdamas į tai, kad Seimas 2022 m. balandį priėmė Konstitucijos pataisas, kuriomis panaikintas nuolatinis apribojimas būti renkamam Seimo nariu ar užimti kitas Konstitucijoje nurodytas pareigas po konstitucinės sankcijos pritaikymo, nusprendė, kad buvo imtasi visų reikiamų individualių ir bendrųjų priemonių Teismo sprendimo įgyvendinimui.

    

   Komitetas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo pakeista siekiant užtikrinti, kad bet kuris asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, galėtų užimti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, yra praėję ne mažiau kaip dešimt metų, ir kad atitinkamai pareiškėjas dabar turi teisę prašyti būti įregistruotas ir kandidatuoti būsimuose parlamento rinkimuose.

    

  Atgal