• EŽTT paskelbė sprendimus keturiose bylose dėl kalinimo sąlygų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) paskelbė sprendimus bylose Tamašauskas ir Radzevičius prieš Lietuvą (peticijų Nr. 8797/16 ir 29486/17), Michno prieš Lietuvą (peticijos Nr. 29826/15) ir Višniakovas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 25988/16), kuriais nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimus dėl žeminančių orumą pareiškėjų kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Alytaus pataisos namuose ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.

    

   Pareiškėjas O. Tamašauskas nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. iki 2014 m. rugsėjo 4 d. buvo kalinamas Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Nacionaliniai teismai buvo nustatę, kad 629 dienas pareiškėjui teko nuo 1,72 kv.m iki 16,96 kv.m asmeninio ploto. Kadangi kalinimo įstaigos administracija negalėjo pateikti tikslaus kameroje laikomų asmenų skaičiaus, teismai pripažino, kad visą šį laikotarpį pareiškėjui nebuvo užtikrintos tinkamos kalinimo sąlygos ir priteisė 3 000 eurų neturtinei žalai atlyginti.

   Pažymėtina, kad šioje byloje Vyriausybė Teismui buvo pateikusi vienašalę deklaraciją, kuria pripažino, kad pareiškėjo kalinimo sąlygos Šiaulių tardymo izoliatoriuje neatitiko Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų, pasiūlė 5 000 eurų kompensaciją ir, remiantis Konvencijos 37 straipsnio 1 (c) dalimi, paprašė Teismo išbraukti peticiją iš bylų sąrašo. Tašiau Teismas nustatė, kad Vyriausybės pasiūlyta kompensacija neatitiko Teismo priteisiamų kompensacijų panašiose bylose, todėl atmetė Vyriausybės prašymą išbraukti peticiją iš bylų sąrašo ir sprendė bylą iš esmės. Remdamasis pateikta medžiaga, Teismas pripažino pareiškėjo kalinimo sąlygas Šiaulių tardymo izoliatoriuje nesuderinamomis su Konvencijos 3 straipsnio reikalavimais ir priteisė 6 400 eurų kompensaciją.

    

   Pareiškėjas H. Radzevičius Teismui skundėsi kalinimo sąlygomis Alytaus pataisos namuose, kur atliko bausmę nuo 2012 m. lapkričio 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 17 d. Nacionaliniai teismai buvo nustatę, kad 140 dienų pareiškėjui teko 2,96 kv.m asmeninio ploto. Tačiau tokį ploto trūkumą laikė nereikšmingu, kurį galėjo kompensuoti judėjimo laisvė pataisos namuose, ir apsiribojo pažeidimo konstatavimu. Šioje byloje Teismas nusprendė, kad pareiškėjo kalinimo sąlygos tais laikotarpiais, kai asmeninis plotas buvo daugiau kaip 3 kv. m, nepasiekė Konvencijos 3 straipsnio taikymo ribos. Tačiau, Teismo nuomone, 140 dienų laikotarpiu, kai pareiškėjo asmeninis plotas buvo 2,96 kv.m, ploto trūkumo negalėjo kompensuoti kiti faktoriai. Teismas nusprendė, kad šiuo kalinimo laikotarpiu buvo pažeisti Konvencijos 3 straipsnio reikalavimai ir priteisė pareiškėjui 3 200 eurų kompensaciją.

    

   Byloje Michno prieš Lietuvą pareiškėjas skundėsi kalinimo sąlygomis Šiaulių tardymo izoliatoriuje nuo 2013 m. liepos 9 d. iki 2014 m. balandžio 3 d. ir nuo 2014 m. balandžio 4 d. iki 2014 m. spalio 5 d. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas pripažino pareiškėjo kalinimo sąlygas pirmuoju laikotarpiu pažeidžiančiomis Konvencijos 3 straipsnio reikalavimus ir už 245 dienų kalinimą tokiomis sąlygomis priteisė 1 500 eurų kompensaciją, bei į tai, kad pareiškėjas 2017 m. buvo paleistas iš kalinimo įstaigos, nusprendė, kad pareiškėjas negali būti laikomas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo auka.

   Dėl antrojo kalinimo laikotarpio nacionaliniai teismai buvo nustatę, kad 176 dienas pareiškėjui nebuvo užtikrintas 3,6 kv.m asmeninio ploto reikalavimas, todėl konstatavo nacionalinių teisės aktų pažeidimą ir priteisė pareiškėjui 869 eurų kompensaciją. Teismas pripažino tokią kompensaciją nepakankama, be to, atsižvelgęs į Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – CPT) ataskaitas, kuriose CPT ne kartą pažymėjo, kad materialinės kalinimo sąlygos Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra labai prastos, Teismas negalėjo sutikti, kad asmeninio ploto trūkumą kompensavo atitinkamos materialinės sąlygos, pakankama judėjimo laisvė bei veikla už kameros ribų, todėl pripažino Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.

   V. Michno Teismui taip pat skundėsi dėl ilgalaikių pasimatymų nesuteikimo jo kardomojo kalinimo laikotarpiu. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas keletą kartų prašė įstaigos administracijos suteikti jam ilgalaikius pasimatymus su sugyventine ir seserimi, taip pat į tai, kad pareiškėjo kardomojo kalinimo laikotarpis truko 2 metus ir 5 mėnesius, nusprendė, kad toks apribojimas nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje ir pripažino Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) pažeidimą.

   Šioje byloje Teismas taip pat vertino, ar teisinės gynybos priemonės pareiškėjo kalinimo sąlygų atžvilgiu atitiko Konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad peticijos padavimo momentu pareiškėjas jau nebuvo kalinamas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, atitinkamai, Teismas pripažino piniginę kompensaciją veiksminga teisinės gynybos priemone. Nors, Teismo vertinimu, piniginė kompensacija už antrąjį kalinimo laikotarpį buvo mažesnė už Teismo priteisiamas kompensacijas panašiose bylose, Teismas priminė, kad priemonės efektyvumas Konvencijos 13 straipsnio požiūriu nepriklauso nuo garantijos dėl palankios pareiškėjui baigties.

   Teismas pareiškėjui V. Michno priteisė 3 700 eurų neturtinės žalos kompensaciją.

    

   Byloje Višniakovas prieš Lietuvą nacionaliniai teismai buvo nustatę, kad pareiškėjui kalint Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2011 m. gegužės 16 d. iki 2014 m. gegužės 15 d. tik vieną popietę jo asmeninis plotas nesiekė 3 kv.m, o visą likusį kalinimo laiką pareiškėjui teko nuo 3,24 kv.m iki 7,94 kv.m asmeninio ploto. Be to teismai, atsižvelgę į CPT ataskaitas, kuriose ne kartą pažymėta, kad Lukiškių kalėjime dauguma kalinių 23 val. per parą laikomi uždaryti kamerose, neturėdami galimybės užsiimti kokia nors veikla už kameros ribų, išskyrus 1 val. pasivaikščiojamus lauke, bei į tai, kad sanitarinis mazgas pareiškėjo kameroje nebuvo atskirtas nuo likusio kameros ploto laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų, priteisė pareiškėjui 80 eurų neturtinės žalos kompensaciją. Šioje byloje Teismas priminė, kad net ir tais atvejais, kai vienam kaliniui kameroje tenka nuo 3 iki 4 kv.m, Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas, kartu su ploto trūkumu nustačius kitus netinkamų kalinimo sąlygų aspektus. Teismas pripažino, kad dėl netinkamo sanitarinio mazgo atskyrimo visą kalinimo laikotarpį buvo pažeista pareiškėjo teisė į privatumą naudojantis tualetu. Be to, Teismas atkreipė dėmesį, kad 2008, 2012 ir 2016 m. CPT ataskaitų vertinimu materialinės kalinimo sąlygos Lukiškių kalėjime išliko labai prastos. Teismas nusprendė, kad kalinimo metu pareiškėjas neturėjo nei privatumo, nei pakankamai veiklos už kameros ribų ir visas 1082 dienas turėjo gyventi, miegoti ir naudotis tualetu kamerose, kas jam sukėlė kančias ir sunkumus, kurie viršijo neišvengiamas su kalinimu susijusias kančias, ir pripažino Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.

   Spręsdamas dėl Konvencijos 13 straipsnio pažeidimo, Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad peticijos padavimo metu pareiškėjas vis dar buvo kalinamas Lukiškėse. Iš pateiktos informacijos Teismas negalėjo daryti išvadų, kad pareiškėjo kalinimo sąlygos pasikeitė. Be to Teismas priminė, kad bylos Mironovas ir kiti sprendime (Nr. 40828/12 ir 6 kiti, §§ 101-110, 2015 m. gruodžio 8 d.), kur buvo nagrinėjamos prevencinės priemonės kalinimo sąlygų atžvilgiu, nei viena iš jų nebuvo pripažinta efektyvia. Teismas, teigdamas, kad Vyriausybė nepateikė informacijos, kuri leistų daryti kitokią išvadą šioje byloje, konstatavo Konvencijos 13 straipsnio pažeidimą.

   Pareiškėjas P.Višniakovas nepateikė reikalavimo dėl teisingo atlyginimo, todėl Teismas šioje byloje nepriteisė jokios piniginės kompensacijos.

    

   Teismo sprendimai bylose Tamašauskas ir Radzevičius prieš Lietuvą (anglų kalba), Michno prieš Lietuvą (anglų kalba) ir Višniakovas prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal