• Perduota byla dėl atsisakymo kreiptis į ESTT ir nuosavybės teisių pažeidimo nustatant mokestinę prievolę

  • Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – Teismas) nagrinėjama byla UAB „Baltic Master“ prieš Lietuvą (Nr. 55092/16). Pareiškėja kreipėsi į Teismą dėl jos atžvilgiu nustatytos mokestinės prievolės, t. y. muito mokesčio, importo PVM, delspinigių ir baudos, skirtų pareiškėjai po Vilniaus teritorinės muitinės atlikto pakartotinio teminio pareiškėjos ūkinės veiklos, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės patikrinimo.

    

   Savo peticijoje pareiškėja teigia, kad bylą nagrinėję administraciniai teismai nemotyvuotai atsisakė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Pareiškėja nurodo, kad nacionaliniai teismai tariamai netinkamai taikė ir aiškino 1992 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, nustatantį Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas. Be to, pareiškėja teigia, kad dėl valdžios institucijų veiksmų patyrė 646 361 euro dydžio turtinę žalą dėl nepagrįstai – atsisakant kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo – nustatytos mokestinės prievolės.

    

   Šioje byloje Teismas vertins, ar nebuvo pažeista Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą), atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo pagal pareiškėjos prašymą administracinėje byloje. Be to, bus vertinama, ar nebuvo pažeistas Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnis (nuosavybės apsauga), atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja buvo įpareigota mokėti muito mokestį, importo PVM, delspinigius ir jai skirtą baudą už nustatytą pažeidimą – netikslias pareiškėjos pateiktas prekių muitines vertes.

  Atgal