• Perduota byla dėl teisės į teisingą teismą ir privataus gyvenimo gerbimą bei susirašinėjimo slaptumą tariamų pažeidimų

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei UAB „Kesko Senukai Lithuania“ peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 19162/19), kurioje pareiškėja bendrovė, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą teismą) 1 dalimi ir 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę), skundžiasi, kad ji neturėjo galimybės teisme ginčyti Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmų, susijusių su bendrovės būstinėje atliktu patikrinimu, kurio metu, be kita ko, paimta privataus pobūdžio konfidenciali informacija bei apribotos bendravimo su advokatais galimybės. Ji teigia, kad nacionaliniai teismai nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos bendrovės skundus dėl Konkurencijos tarybos pareigūnų patikrinimo metu atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų laikydami, kad skundžiamas nutarimas yra tarpinio pobūdžio procedūrinis dokumentas ir pareiškėjai materialinių teisinių pasekmių nesukelia, o bendrovė galės skųsti galutinį Konkurencijos tarybos nutarimą arba inicijuoti ginčą dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjos nuomone, galutinio nutarimo, kurį priims Konkurencijos taryba užbaigdama pažeidimo tyrimo procedūrą, apskundimas šios galimybės neužtikrina, nes tyrimas gali būti užbaigtas ne pažeidimo konstatavimu, o nutraukimu. Atsižvelgiant į tai, nacionaliniams teismams atsisakius nagrinėti pareiškėjos bendrovės skundus buvo apskritai atimta galimybė apskųsti Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmus. Dėl teisės ginčyti Konkurencijos tarybos pareigūnų priimtus procesinius veiksmus teisme pareiškėja bendrovė remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies, kurioje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi priešingos pozicijos nei pareiškėjos byloje. Remdamasi Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), pareiškėja bendrovė taip pat skundžiasi, kad patikrinimo metu nukopijuota ir konfiskuota elektroninio susirašinėjimo dalis buvo privataus pobūdžio, net nepatikrinus, ar ji yra susijusi su tyrimo objektu.

       

      Šioje byloje Teismas, spręsdamas dėl peticijos priimtinumo ir esmės, visų pirma, vertins, ar Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis yra taikoma šioje byloje. Jeigu Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis yra taikoma, Teismas spręs, ar pareiškėja bendrovė turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimo išsprendimo pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį. Taip pat šiuo aspektu Teismas vertins, ar buvo pažeista pareiškėjos bendrovės teisė kreiptis į teismą, kurią garantuoja Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis. Antra, Teismas spręs, ar buvo pažeistas Konvencijos 13 straipsnis dėl administracinių teismų atsisakymo nagrinėti pareiškėjos bendrovės skundus dėl Konkurencijos tarybos pareigūnų veiksmų. Trečia, Teismas vertins, ar buvo pažeista pareiškėjos bendrovės teisė į privataus gyvenimo gerbimą, būsto neliečiamybę ir susirašinėjimo slaptumą Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies požiūriu, jei šis straipsnis gali būti taikomas pareiškėjos bendrovės atžvilgiu. Jeigu taip, Teismas vertins, ar šios teisės ribojimas atitiko Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus: ar ribojimo galimybė buvo „nustatyta įstatymu“, ar juo buvo siekiama vieno ar kelių teisėtų tikslų, ir ar jis buvo „būtinas demokratinėje visuomenėje “. Galiausiai, Teismas spręs, ar buvo pažeisti Konvencijos 8 straipsnio procesiniai reikalavimai.

    Atgal