• Perduotos dvi bylos dėl teisės į teisingą teismą aspektų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2 peticijas prieš Lietuvą, kuriose pareiškėjos bendrovės skundžiasi dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą teismą) 1 dalyje numatytų garantijų investuotojų atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo kontekste – UAB AmberCore DC ir UAB Arcus Novus prieš Lietuvą (peticijos Nr. 56774/18) bei UAB Lewben Investment Management prieš Lietuvą (peticijos Nr. 13863/19).

    

    

   Pareiškėjos UAB „Ambercore DC“ ir UAB „Arcus Novus“, remdamosi Konvencijos 6 straipsniu, skundžiasi, kad ginčijant Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimą administraciniuose teismuose joms nebuvo užtikrinta teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą. Šiuo požiūriu jos pažymi, kad teismai rėmėsi Valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD) pateiktais įslaptintais dokumentais. Dėl to pareiškėjos bendrovės negalėjo ginčyti joms pateiktų kaltinimų, kuriais remiantis jos buvo pripažintos „valstybės priešais“. Pareiškėjų teigimu, tai aiškiai pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Antra, pareiškėjos bendrovės taip pat teigia, kad teismai išnagrinėjo bylą pagal Lietuvoje egzistuojančią „antirusišką“ poziciją. Jos teigia, kad VSD iniciatyva bylos nagrinėjimo teismuose metu, Komisijos sprendimas buvo plačiai viešinamas žiniasklaidoje, įskaitant VSD komentarus, iš esmės įvardijant pareiškėjas bendroves kaip keliančias grėsmę nacionaliniam saugumui, o tai nepataisomai pakenkė jų reputacijai. Pareiškėjos bendrovės taip pat skundžiasi, kad jos buvo diskriminuojamos dėl to, kad kai kurie jų akcininkai yra Rusijos piliečiai. Galiausiai pareiškėjos bendrovės teigia, kad jos jau yra investavusios daugiau nei 4 mln. eurų į duomenų saugyklos projektą. Atsižvelgiant į tai, kad dėl nepalankaus teismo sprendimo jos negalės įsigyti reikalingų licencijų ir leidimų, jų patirsiami finansiniai nuostoliai prilygs jų teisės į nuosavybės apsaugą pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimui.

    

    

   Šioje byloje Teismas, spręsdamas dėl UAB „Ambercore DC“ ir UAB „Arcus Novus“ peticijos priimtinumo ir esmės, visų pirma, vertins, ar Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis buvo taikoma administraciniam procesui, kuriame pareiškėjos bendrovės ginčijo Komisijos sprendimą neišduoti joms leidimo statyti duomenų saugyklą. Antra, jeigu Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis yra taikoma, Teismas spręs, ar pareiškėjoms bendrovėms jų byloje buvo užtikrinta teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą ir rungimosi principą. Šiuo aspektu Teismas atkreipia dėmesį į pareiškėjų skundą, kad palikdami galioti pareiškėjų atžvilgiu priimtą Komisijos sprendimą administraciniai teismai vertino ir rėmėsi įslaptintais įrodymais, kurie nebuvo atskleisti pareiškėjoms ir kurių jos negalėjo ginčyti. Atsižvelgiant į tai, EŽTT turės nustatyti, ar pareiškėjos bendrovės nebuvo patekusios į nepalankią padėtį kitos šalies atžvilgiu. Taip pat Teismas vertins, ar sprendimų priėmimo procedūra užtikrino, kad kiek įmanoma labiau, būtų laikomasi rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principų reikalavimų bei būtų suteiktos tinkamos procesinės garantijos, skirtos pareiškėjų interesams apsaugoti. Trečia, Teismas vertins, ar bendrovės buvo diskriminuojamos dėl jų akcininko pilietybės. Taip pat EŽTT šiuo atžvilgiu spręs, ar pareiškėjos turėjo teisę į nešališką teismą. Galiausiai EŽTT vertins, ar buvo pažeista pareiškėjų bendrovių teisė į nuosavybės apsaugą pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį.

    

    

   Pareiškėja UAB Lewben Investment Management (dabartinis pavadinimas – UAB „Braitin“), remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, skundžiasi, kad jai nebuvo užtikrinta teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą. Bendrovės teigimu, nacionalinių valdžios institucijų sprendimai buvo itin lakoniški, teismai vertino įslaptintą informaciją už uždarų durų, nesudarius galimybės pareiškėjai bendrovei šios informacijos ginčyti. Pareiškėja bendrovė pabrėžia, kad išvados dėl jos neatitikimo saugumo interesams buvo padarytos remiantis įslaptinta medžiaga. Remdamasi Konvencijos 8 straipsniu, pareiškėja bendrovė taip pat skundžiasi, kad nors Komisija ir administraciniai teismai išnagrinėjo jos prašymą ir bylą uždaruose posėdžiuose, valstybės valdžios institucijos, įskaitant Valstybės saugumo departamentą ir administracinius teismus, bylos aplinkybes atskleidė žiniasklaidai. Dėl to buvo pakenkta bendrovės reputacijai.

    

    

   Šioje byloje Teismas, spręsdamas dėl UAB „Lewben Investment Management“ peticijos priimtinumo ir esmės, visų pirma, vertins, ar Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis buvo taikoma administraciniam procesui, kuriame pareiškėja bendrovė ginčijo Komisijos sprendimą. Antra, jeigu Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis yra taikoma, Teismas spręs, ar pareiškėjai bendrovei jos byloje buvo užtikrinta teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą ir rungimosi principą. Šiuo aspektu Teismas atkreipia dėmesį į pareiškėjos skundą, kad palikdami galioti bendrovės atžvilgiu priimtą Komisijos sprendimą administraciniai teismai vertino ir rėmėsi įslaptintais įrodymais, kurie nebuvo atskleisti pareiškėjai. Atsižvelgiant į tai, EŽTT turės nustatyti, ar pareiškėja bendrovė nebuvo patekusi į nepalankią padėtį kitos šalies atžvilgiu. Taip pat Teismas vertins, ar sprendimų priėmimo procedūra užtikrino, kad kiek įmanoma labiau būtų laikomasi šalių lygiateisiškumo principo reikalavimų bei būtų suteiktos tinkamos procesinės garantijos, skirtos pareiškėjos interesams apsaugoti. Trečia, Teismas vertins, ar nebuvo pažeista pareiškėjos bendrovės teisė į reputacijos apsaugą pagal Konvencijos 8 straipsnį.

  Atgal