• Perduotos dvi peticijos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir viena peticija dėl teisės į privataus gyvenimo gerbimą

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2 peticijas bylose Dainelienė prieš Lietuvą (Nr. 23532/14) ir Kožemiakina prieš Lietuvą (Nr. 231/15), kuriose pareiškėjos, remdamosi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnio (teisingas bylos nagrinėjimas) 1 dalimi, skundžiasi dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo. Teismas taip pat perdavė peticiją Butkus prieš Lietuvą (Nr. 48460/16), kurioje pareiškėjas skundžiasi dėl Konvencijos 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) ir 14 (diskriminacijos draudimas) straipsnių pažeidimo.

       

      Byloje Dainelienė prieš Lietuvą už didelės vertės svetimo turto iššvaistymo organizavimą bendrininkaujant nuteista pareiškėja, remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, skundžiasi, jog jos teisė į teisingą bylos nagrinėjimą buvo pažeista dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo trijų teisėjų kolegijos, kuri atmetė pareiškėjos kasacinį skundą, pirmininkas buvo ikiteisminį tyrimą pareiškėjos atžvilgiu atlikusio prokuroro tėvas. Teismas vertins, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija, atmetusi pareiškėjos kasacinį skundą baudžiamojoje byloje, buvo nepriklausoma ir nešališka, kaip to reikalauja Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis. 

       

      Byloje Kožemiakina prieš Lietuvą civilinėje byloje pagal V. M. ieškinį prieš nepilnametį pareiškėjos sūnų ir pareiškėją dėl neturtinės žalos atlyginimo Lietuvos bendros kompetencijos teismai, remdamiesi baudžiamojoje byloje nustatytu faktu, kad pareiškėjos sūnus padarė neteisėtus veiksmus („sudavė nukentėjusiajam [V. M.] smūgius bei pastūmė jį nuo laiptų“) bei nukentėjusiajam buvo padaryta žala, priteisė iš pareiškėjos sūnaus bei subsidiarinės atsakomybės pagrindu iš pareiškėjos neturtinės žalos atlyginimą V. M. naudai. Teismai civilinėje byloje konstatavo, jog yra nustatytos pareiškėjos sūnaus civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys ir ieškovui V. M. padarytoji žala. Pareiškėja Kožemiakina skundžiasi dėl to, kad nacionaliniai teismai civiliniame procese nepagrįstai rėmėsi faktais, nustatytais baudžiamojoje byloje, kurioje jos tuo metu nepilnametis sūnus buvo apklaustas tik liudytoju ir kurioje pati pareiškėja neturėjo jokio procesinio statuso. Pareiškėja taip pat skundžiasi, kad ji ir jos sūnus buvo įpareigoti sumokėti didesnę pinigų sumą nei V. O., asmuo, kuris baudžiamojoje byloje buvo pripažintas kaltu nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymu V. M.

       

      Byloje Butkus prieš Lietuvą pareškėjui panaikintas restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas dėl to, kad po jam pritaikytos baudžiamosios atsakomybės, jis neatitiko Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo asmenims, teikiantiems įmonių restruktūrizavimo administratoriaus paslaugas. Pareiškėjo nuomone, draudimas eiti įmonių restruktūrizavimo administratoriaus pareigas jo atveju yra nuolatinis ir negrįžtamas, todėl prieštaraujantis Konvencijos 8 ir 14 straipsniams. Šioje byloje Teismas vertins, ar pareiškėjo atžvilgiu nebuvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis, taikant jį atskirai ir kartu su Konvencijos 14 straipsniu, dėl nuolatinio draudimo pareiškėjui, kaip teistam asmeniui, eiti įmonių restruktūrizavimo administratoriaus pareigas.

    Atgal