• Peticija dėl ilgalaikių pasimatymų suimtajam nesuteikimo paskelbta nepriimtina

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2018 m. liepos 26 d. priėmė nutarimą byloje Ragulskis prieš Lietuvą (peticijos Nr. 55109/15), kuriuo paskelbė peticiją nepriimtina, atkreipęs dėmesį į tai, kad pareiškėjas dėl ilgalaikių pasimatymų suteikimo niekada nesikreipė, padaręs išvadą, jog šiuo atveju negalima teigti, kad pareiškėjas nukentėjo dėl ilgalaikių santuokinių pasimatymų nebuvimo, todėl jis negali teigti esąs tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnio pažeidimo „auka“ tiek, kiek susiję su šiuo pareiškėjo skundu.

    

   Pažymėtina, kad pareiškėjas M. Ragulskis pateikė peticiją, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundžiasi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus jam esant kardomajame kalinime Kauno tardymo izoliatoriuje. Jis taip pat skundėsi pagal Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu dėl tariamai patirtos diskriminacijos dėl skirtingų nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, ir asmenų, kuriems paskirtas suėmimas iki teismo sprendimo priėmimo, teisių į ilgalaikius pasimatymus.

    

   Visų pirma, Teismas, remdamasis savo praktika panašiose bylose, priminė, kad žodis „auka“ Konvencijos 34 straipsnio kontekste reiškia asmenį ar asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusius dėl tariamo pažeidimo. Nagrinėjamu atveju Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas niekada aiškiai neprašė ilgalaikių pasimatymų su savo sutuoktine. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjui daug kartų buvo suteikti trumpalaikiai pasimatymai. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nesiskundė dėl kokių nors jo patirtų sunkumų siekiant pasinaudoti savo teise į trumpalaikius pasimatymus arba kreipiantis dėl ilgalaikių santuokinių pasimatymų jam esant Kauno tardymo izoliatoriuje suteikimo.

    

   Įvertinęs pareiškėjo bylos aplinkybes Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju negalima teigti, kad pareiškėjas nukentėjo dėl ilgalaikių pasimatymų nebuvimo. Atsižvelgęs į tai, Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas negali teigti esąs tariamo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo „auka“ tiek, kiek tai susiję su jo skundu dėl ilgalaikių pasimatymų su sutuoktine. Atsižvelgęs į tai, Teismas pripažino šią peticijos dalį ratione materiae nesuderinama su Konvencijos nuostatomis bei paskelbė ją nepriimtina pagal Konvencijos 35 straipsnio 4 dalį.

    

   Galiausiai Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas dėl jo tariamos diskriminacijos yra glaudžiai susijęs su jo skundu pagal Konvencijos 8 straipsnį, todėl, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus faktus, padarė išvadą, kad pareiškėjas negali teigti esąs „auka“ Konvencijos prasme dėl Konvencijos 14 straipsnyje numatytų teisių pažeidimo. Todėl šią peticijos dalį Teismas taip pat pripažino esant nesuderinama ratione personae su Konvencijos nuostatomis ir paskelbė ją nepriimtina pagal Konvencijos 35 straipsnio 4 dalį.

    

    

   Teismo nutarimas byloje Ragulskis prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal