• Peticija dėl suimtojo teisės į ilgalaikius pasimatymus kardomojo kalinimo metu paskelbta nepriimtina

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2019 m. balandžio 30 d. priėmė nutarimą byloje Gatčinas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 19845/15), kuriuo paskelbė peticiją nepriimtina padaręs išvadą, kad pareiškėjas negali teigti esąs tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) pažeidimo „auka“ tiek, kiek tai susiję su jo skundais dėl ilgalaikių pasimatymų nebuvimo.

    

   Primintina, kad pareiškėjas Jurijus Gatčinas, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu, skundėsi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus suimtajam esant Lukiškių tardymo izoliatoriuje. Remdamasis Konvencijos 14 straipsniu (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu pareiškėjas taip pat skundėsi dėl to, kad Lietuvos įstatymai nenumato suimtiesiems teisės į pasimatymus su sutuoktine, kai tuo tarpu nuteistieji tokią teisę turi.

    

   Visų pirma, Teismas, remdamasis savo praktika, priminė, kad žodis „auka“ Konvencijos 34 straipsnio kontekste reiškia asmenį ar asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusius dėl tariamo pažeidimo. Įvertinęs faktines bylos aplinkybes, Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas niekada aiškiai neprašė ilgalaikių pasimatymų. Jo vienintelis prašymas izoliatoriaus administracijai buvo suteikti informaciją apie tokius pasimatymus. Be to, pareiškėjas kardomojo kalinimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje metu nebuvo vedęs ir neteigė turintis partnerę, kuri norėtų jį aplankyti.

    

   Atsižvelgęs į tai, Teismas nurodė, kad negalima teigti, jog pareiškėjas nukentėjo dėl teisinio reguliavimo, susijusio su ilgalaikiais pasimatymais. Todėl Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas negali teigti esąs tariamo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo „auka“ tiek, kiek tai susiję su jo skundais dėl ilgalaikių pasimatymų nebuvimo. Atsižvelgęs į tai, Teismas pripažino šią peticijos dalį ratione materiae nesuderinama su Konvencijos nuostatomis bei paskelbė ją nepriimtina pagal Konvencijos 35 straipsnio 4 dalį.

    

   Galiausiai Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundas dėl jo tariamos diskriminacijos yra glaudžiai susijęs su jo skundu pagal Konvencijos 8 straipsnį, todėl, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus faktus, padarė išvadą, kad pareiškėjas negali teigti esąs „auka“ Konvencijos prasme dėl Konvencijos 14 straipsnyje numatytų teisių pažeidimo. Todėl šią peticijos dalį Teismas taip pat pripažino esant nesuderinama ratione personae su Konvencijos nuostatomis ir paskelbė ją nepriimtina pagal Konvencijos 35 straipsnio 4 dalį.

    

   Teismo nutarimas byloje Gatčinas prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal