• Peticija prieš Lietuvą dėl baudžiamosios atsakomybės už genocidą prieš Lietuvos partizaną išbraukta iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2019 m. sausio 17 d. paskelbė nutarimą byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 58905/16), kuriuo išbraukė peticiją iš savo bylų sąrašo, kadangi pareiškėjo peticija nebepalaikoma.

    

   Byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 7 straipsniu (nėra bausmės be įstatymo), skundėsi, kad jo nuteisimas už genocidą prieš Lietuvos partizaną J. B., slapyvardžiu Nemiras, pagal Baudžiamojo kodekso 99 straipsnį pažeidė Konvencijos 7 straipsnį. Pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad nacionalinių teismų genocido nusikaltimo prieš Lietuvos partizanus išaiškinimas neturėjo pagrindo pagal tarptautinę teisę jo veiksmų padarymo metu 1953 m. Pareiškėjui mirus, jo peticiją toliau palaikė sutuoktinė ir dukra, atstovaujamos advokato.

    

   Nutarime Teismas pažymėjo, kad advokatas neatsakė į Teismo laišką, išsiųstą registruotu paštu, kuriuo jis buvo įspėtas, jog suėjo nustatytas terminas pastaboms dėl Vyriausybės pozicijos pateikti. Tuo pačiu Teismas informavo, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo advokatas gavo šį Teismo laišką 2018 m. rugsėjo 27 d. ir nepateikė jokio atsakymo, Teismas nusprendė, kad nebeketinama palaikyti peticijos. Nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijos nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Primename, kad be pirmiau minėtos peticijos byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą (Nr. 58905/16), Lietuvos Vyriausybei buvo perduota dar viena panaši peticija byloje Drėlingas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 28859/16) (pastarojoje byloje laukiama Teismo sprendimo). Šiose bylose Teismas, remdamasis anksčiau priimtu Teismo sprendimu byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą (žr. Vasiliauskas prieš Lietuvą, DK, peticijos Nr. 35343/05, 2015-10-20, §§ 154 ir §§ 165‑186), prašė Vyriausybės atsakyti, ar pareiškėjų veiksmai, už kuriuos jie buvo nuteisti, buvo laikomi genocidu remiantis jų padarymo metu galiojusia nacionaline ar tarptautine teise, kaip numatyta Konvencijos 7 straipsnyje. Taip pat Vyriausybės buvo prašoma atsakyti, ar Lietuvos teismų pareiškėjų veiksmų aiškinimas buvo suderinamas su genocido sąvokos samprata, galiojusia tarptautinėje teisėje 1950-aisiais metais, ar pareiškėjų nuteisimas už genocido nusikaltimą pažeidė nullum crimen, nulla poena sine lege principą ir atitinkamai Konvencijos 7 straipsnį.

    

   Teismo nutarimas byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal