• Priimti EŽTT sprendimai ir nutarimas bylose dėl kalinimo sąlygų

  • 2018 m. rugsėjo 25 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) paskelbė sprendimus bylose Laniauskas ir Januška prieš Lietuvą (Nr. 74111/13 ir 53460/15) ir Oskirko prieš Lietuvą (Nr. 14411/16), kuriais nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimus dėl žeminančių orumą pareiškėjų kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Vilniaus pataisos namuose ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Teismas taip pat 2018 m. rugsėjo 27 d. paskelbė nutarimą byloje Kazėnas prieš Lietuvą (Nr. 55681/15), kuriuo atmetė pareiškėjo skundus pagal Konvencijos 3 straipsnį (kankinimo uždraudimas) ir 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę).

    

   Pareiškėjas R. Laniauskas nuo 2009 m. liepos 27 d. iki 2012 m. liepos 27 d. buvo kalinamas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Remdamasis pateikta medžiaga, Teismas nustatė, kad bylai reikšmingu laikotarpiu pareiškėjui teko nuo 1,81 kv. m iki 2,73 kv. m asmeninio ploto. Atsižvelgęs į Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – CPT) ataskaitas, kuriose ne kartą pažymėta, kad Lukiškių kalėjime dauguma kalinių 23 val. per parą laikomi uždaryti kamerose, neturėdami galimybės užsiimti kokia nors veikla už kameros ribų, išskyrus 1 val. pasivaikščiojamus lauke, Teismas negalėjo sutikti, kad asmeninio ploto trūkumą kompensavo atitinkamos materialinės sąlygos, pakankama judėjimo laisvė bei veikla už kameros ribų. Teismas šioje byloje pareiškėjui už 394 dienų kalinimo laikotarpį netinkamomis sąlygomis priteisė 6 400 eurų neturtinei žalai atlyginti.

    

   Pareiškėjas M. Januška Teismui skundėsi, kad nuo 2012 m. birželio 8 d. iki 2013 m. spalio 4 d. jis buvo laikomas perpildytose gyvenamosiose patalpose Vilniaus pataisos namuose. Nacionaliniai teismai buvo nustatę, kad 274 dienas pareiškėjui nebuvo užtikrintas minimalaus ploto reikalavimas ir priteisė 130 eurų neturtinei žalai atlyginti. EŽTT atkreipė dėmesį į tai, kad pataisos įstaigos administracija negalėjo pateikti tikslios informacijos, kuriose patalpose pareiškėjas buvo laikomas, todėl nacionaliniai teismai rėmėsi paties pareiškėjo vertinimais. Remdamasis Vyriausybės pateiktais duomenimis, EŽTT nustatė, kad tik 79 dienų netęstiniais laikotarpiais pareiškėjui teko 2,9 kv. m asmeninio ploto. Vienos ir dviejų dienų laikotarpius Teismas pripažino kaip trumpus ir, atsižvelgus į pareiškėjo turėtą judėjimo laisvę pataisos įstaigos teritorijoje, nusprendė, kad šiais laikotarpiais asmeninio ploto trūkumas nepasiekė Konvencijos 3 straipsnio taikymo ribos. Tačiau Teismo nuomone, likusiais 34 ir 42 dienų nepertraukiamais laikotarpiais, kai pareiškėjui nebuvo užtikrintas 3 kv. m asmeninis plotas, pareiškėjo kalinimo sąlygos neatitiko Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų.

    

   Sprendime Laniauskas ir Januška prieš Lietuvą Teismas taip pat vertino, ar teisinės gynybos priemonės pareiškėjų kalinimo sąlygų atžvilgiu atitiko Konvencijos 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjai buvo laikomi tose pačiose kalinimo įstaigose, kalinimo sąlygos laikui bėgant keitėsi. Tokiomis aplinkybėmis Teismas negalėjo prieiti išvados, kad tuo metu, kai pareiškėjai pateikė peticijas, jų kalinimo sąlygos vis dar buvo netinkamos, todėl nenustatė Konvencijos 13 straipsnio pažeidimo.

    

   Byloje Oskirko prieš Lietuvą pareiškėjas skundėsi dėl žeminančių kalinimo sąlygų Klaipėdos policijos areštinėje, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Be to, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), pareiškėjas skundėsi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus jam atliekant kardomąjį kalinimą Šiaulių tardymo izoliatoriuose.

    

   Vertindamas sulaikymo sąlygas Klaipėdos policijos areštinėje, kur pareiškėjas praleido 130 dienų įvairiais laikotarpiais nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2013 m. kovo 5 d., Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad visą laikymo laikotarpį pareiškėjui buvo užtikrintas ne mažesnis kaip 3 kv. m asmeninis kameros plotas. Vienintelis trūkumas – netinkama pertvarka tarp sanitarinio mazgo ir likusios kameros dalies. Nacionaliniai teismai pareiškėjui priteisė 200 eurų kompensaciją už netinkamas laikymo sąlygas Klaipėdos policijos areštinėje. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo laikymo sąlygos policijos areštinėje nepasiekė minimalaus žiaurumo lygio, kad patektų į Konvencijos 3 straipsnio taikymo sritį, ir pripažino šią peticijos dalį nepriimtina.

    

   Dėl pareiškėjo kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje nuo 2012 m. sausio 4 d. iki 2013 m. kovo 13 d., Teismas rėmėsi nacionalinių teismų išvadomis, kad 283 dienas pareiškėjui teko mažiau kaip 3 kv. m asmeninio ploto. Nors nacionaliniai teismai pareiškėjui priteisė 1200 eurų dėl netinkamų kalinimo sąlygų Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Teismo vertinimu, tai per maža suma, palyginus su EŽTT priteisiamomis kompensacijomis. Atsižvelgęs į CPT ataskaitas apie sąlygas tardymo izoliatoriuje, Teismas padarė išvadą, kad asmeninio ploto trūkumas negalėjo būti kompensuotas atitinkamų materialinių sąlygų, pakankama judėjimo laisve ar veikla už kameros ribų, todėl nustatė Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą.

    

   Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime pareiškėjas praleido 418,5 dienas (nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2015 m. gruodžio 23 d.), iš kurių tik vieną vakarą jam teko mažesnis nei 3 kv. m asmeninis plotas, o 316,5 dienų kameroje jis buvo vienas. Pastebėtina, kad tais atvejais, kai vertinamas vienam kaliniui kameroje tenkančio ploto, esančio nuo 3 iki 4 m², rodiklis, sąlygų tinkamumas išlieka svariu veiksniu. Šiuo požiūriu Teismas pastebėjo, kad pertvara tarp sanitarinio mazgo ir likusios kameros dalies neužtikrino pareiškėjui privatumo. Net ir tais atvejais, kai pareiškėjas kameroje būdavo vienas, jį galėjo matyti prižiūrėtojai. Be to, atsižvelgęs į CPT 2008, 2012 ir 2016 m. ataskaitas apie sąlygas Lukiškių kalėjime, Teismas nusprendė, kad 419 dienų kalinimo sąlygos tardymo izoliatoriuje-kalėjime pasiekė Konvencijos 3 straipsnio taikymo ribą.

    

   Teismas pareiškėjui priteisė 8 900 eurų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti.

    

   Dėl ilgalaikių pasimatymo nesuteikimo Oskirko prieš Lietuvą byloje, Teismas pastebėjo, kad pareiškėjas niekada jų neprašė bei dėl jų nesuteikimo nesiskundė nacionalinėms institucijoms, todėl jis negali būti laikomas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo auka. Teismas šį pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

    

   Byloje Kazėnas prieš Lietuvą pareiškėjas, remdamasis Konvencijos 3 straipsniu, skundėsi dėl tariamai nežmoniškų ir žeminančių kalinimo sąlygų Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 14 d. iki 2014 m. spalio 27 d. Pareiškėjas taip pat teigė, kad neturėjo veiksmingos vidaus teisinės gynybos priemonės apskųsti šias kalinimo sąlygas.

    

   Atsižvelgdamas į tai, kad nacionaliniai teismai konkrečiai nenustatė, kad bylai reikšmingu laikotarpiu pareiškėjui teko mažesnis negu 3 kv. m asmeninis plotas, bei remdamasis Vyriausybės pateikta medžiaga dėl konkretaus pareiškėjui tenkančio ploto bylai reikšmingu laikotarpiu, EŽTT nustatė, kad pareiškėjui tenkantis plotas tuo metu buvo didesnis negu 3 kv. m. EŽTT sutiko su nacionalinių teismų išvada, kad kitos fizinės pareiškėjo kalinimo sąlygos tuo metu buvo tinkamos ir pareiškėjas turėjo judėjimo laisvę pataisos namų teritorijoje. Taigi EŽTT pripažino pareiškėjo skundą dėl kalinimo sąlygų Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje nuo 2013 m. gruodžio 14 d. iki 2014 m. spalio 27 d. aiškiai nepagrįstu. Atsižvelgdamas į pirmiau paminėtas išvadas, padarytas dėl pareiškėjo kalinimo sąlygų pagal EŽTK 3 straipsnį, EŽTT pripažino pareiškėjo skundą pagal Konvencijos 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) aiškiai nepagrįstu.

    

   Teismo sprendimai bylose Laniauskas ir Januška prieš Lietuvą (anglų kalba), Oskirko prieš Lietuvą (anglų kalba) ir Teismo nutarimas byloje Kazėnas prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal