• Atstovo veiklos ataskaitos

  • Atstovo veiklos sritys

    

   • Pagrindinis Atstovo uždavinys yra ginti Lietuvos Respublikos interesus Europos Žmogaus Teisių Teisme. Atstovas taip pat yra įgaliotas rengti paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal 1966 metų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvų protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete.
   • Atstovas rengia  medžiagą ir argumentus, pateikia dokumentus, kurių reikia pareiškimui prieš Lietuvos Respubliką nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme; atstovauja valstybei nagrinėjant bylas prieš Lietuvą viešuose Europos Žmogaus Teisių Teismo posėdžiuose; derasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu dėl taikių susitarimų; Teisingumo  ministerijai  ir  Užsienio  reikalų ministerijai pritarus,  kad  Lietuvos  Respublika  dalyvautų Europos Žmogaus Teisių  Teismo  procesuose  trečiosios  šalies teisėmis, pateikia Europos Žmogaus Teisių Teismui rašytines pastabas ir dalyvauja jo posėdžiuose;
   • Atstovas dalyvauja skelbiant ir platinant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką – šio Teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą yra skelbiami Teisingumo ministerijos svetainėje, nuolat leidžiami Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų ir nutarimų, priimtų bylose prieš Lietuvą, rinkiniai lietuvių kalba, apie Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtus sprendimus bylose prieš Lietuvą, taip pat apie Lietuvos Respublikos Vyriausybei perduotas naujas bylas operatyviai informuojamos atitinkamos nacionalinės institucijos.
   • Atstovas, bendradarbiaudamas su Teisingumo ministerija ir kitomis kompetentingomis institucijomis, koordinuoja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų, kuriuose konstatuojamas Konvencijos pažeidimas, vykdymą – Teismo priteisto teisingo atlyginimo bei bylinėjimosi kaštų ir išlaidų sumokėjimą; kitokių individualiųjų arba bendrųjų priemonių, siekiant nutraukti Teismo nustatytą pažeidimą ir, kiek tai  įmanoma, atitaisyti jo padarinius arba užkirsti kelią panašiems pažeidimams, priėmimą (pavyzdžiui, atitinkamų Lietuvos vidaus teisės aktų keitimas ar priėmimas, sąlygų gerinimas įkalinimo įstaigose ir kt.). Atstovas nuolat teikia informaciją Europos Tarybos Ministrų Komitetui, kuriam  pagal Konvencijos 46 straipsnį yra pavesta Teismo sprendimų vykdymo priežiūra, apie Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymą.
   • Atstovas taip pat dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus su Konvencijos nuostatomis.

    

   Kasmet, iki kovo 1 d., Atstovas pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo praėjusių metų ataskaitą.

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2016 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2015 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2014 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2013 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2012 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2011 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2010 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2009 m. veiklos ataskaita

    

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT 2008 m. veiklos ataskaita