• Bylų nagrinėjimo EŽTT tvarka

  • Supaprastinta bylų nagrinėjimo Teisme schema pagal Teismo sudėtį

    

   Po pirminio peticijos priimtinumo įvertinimo, Teismas gali, posėdžiaujant vienam teisėjui arba trijų teisėjų Komitetui, nuspręsti, kad peticija yra nepriimtina. Šie sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

   Jei peticija po pirminio jos įvertinimo nėra paskelbiama nepriimtina, ji yra perduodama Vyriausybei.

    

   Bylos nagrinėjimo stadija. Teismo bylų nagrinėjimo stadiją galima pasitikrinti paieškoje, suvedus bylos numerį. Pažymėtina, kad paieškos sistema taikoma tik byloms, kurios priskirtos vienai iš Teismo sudėčių; nėra anonimiškos; šiuo metu nagrinėjamos Teisme arba buvo išspręstos per praėjusius dvejus metus.

    

   Atstovavimas po informacijos apie bylą perdavimo Vyriausybei atsakovei. Po informacijos apie bylą perdavimo Vyriausybei atsakovei, teisinis atstovas yra būtinas ir susirašinėjimas su EŽTT vyksta jau tik anglų arba prancūzų kalbomis. Jei teisinis atstovas nebuvo įgaliotas pildant formuliarą, turi būti tinkamai užpildoma įgaliojimo atstovauti forma.

    

   Elektroninis ryšys tarp atstovo ir Teismo. eComms – Teismo sukurta paslauga, skirta elektroninam ryšiui su pareiškėjo atstovu palaikyti. Paslauga aktyvuojama tik tuomet, kai skundas pasiekia tą nagrinėjimo stadiją, kai Vyriausybės atsakovės yra prašoma pateikti rašytines pastabas. Teisinių atstovų susirašinėjimo su Teismu per eComms vadovas.

    

   NCP (non-contentious phase) – ne ginčo procedūra. Ši procedūra pradėta taikyti nuo 2019 m. Pagal ją išskiriamos taikaus susitarimo ir bylinėjimosi stadijos ir visų pirma šalims siūloma apsvarstyti taikaus susitarimo sudarymo galimybę, kartais šiuo požiūriu pateikiant ir paties  Teismo parengtą taikaus susitarimo deklaraciją. Tokiu atveju šalys kviečiamos per 12 savaičių susitarti taikiai. Jeigu taikaus susitarimo pasiekti nepavyksta, tuomet šalys keičiasi pastabomis, t. y. Vyriausybė turi 12 savaičių pateikti savo pastabas, pareiškėjas turi 6 savaites pateikti savo komentarus ir teisingo atlyginimo reikalavimą, o Vyriausybė turi dar 4 savaites pakomentuoti pareiškėjo pastabas.

    

   Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie peticijos pateikimo Vyriausybei - taikus ginčo sprendimas

    

   Įprasta procedūra. Gali būti nusprendžiama apie bylą pranešti Vyriausybei atsakovei nesinaudojant NCP procedūra. Tuomet Vyriausybė turi 16 savaičių pastaboms pateikti, pareiškėjas turi 6 savaites savo komentarams ir teisingo atlyginimo reikalavimui pateikti, o Vyriausybė turi dar 4 savaites pakomentuoti pareiškėjo pastabas.

    

   Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie peticijos pateikimo Vyriausybei - ginčo sprendimas teisminiu būdu

    

   IMSI (immediate and simplified communications procedure) skubi ir supaprastinta komunikavimo procedūra. Bylą perduodant Vyriausybei atsakovei, gali būti nuspręsta laikytis skubios ir supaprastintos perdavimo procedūros. Tokiu atveju Vyriausybė įpareigojama pati parengti bylos faktų santrauką, kitaip tariant, apibendrinti ir prireikus papildyti visą bylos medžiagą – perduodamas bylą Teismas pateikia tik trumpą bylos dalyko apibūdinimą bei pateikia klausimus bylos šalims.

    

   Teisingo atlyginimo reikalavimas. Teismas automatiškai, nesant prašymo, teisingo turtinės ir/ar neturtinės žalos atlyginimo nepriteisia, todėl labai svarbu, atsakant į Vyriausybės pastabas, pateikti teisingo atlyginimo reikalavimą. Bylinėjimosi ir kitos išlaidos turi būti faktiškai patirtos ir turi būti pridedami konkretūs įrodymai, liudijantys apie patirtas teisines išlaidas.

    

   Laikinosios apsaugos priemonės. Remiantis Teismo reglamento 39 taisykle, EŽTT gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jos taikomos išimtiniais atvejais ir tik tada, jei Teismas mano, kad pareiškėjui kyla realus pavojus, kad bus padaryta svarbi, nepataisoma žala, jei ta priemonė nebus pritaikyta. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti išdėstytos priežastys, dėl kurių jų prašoma ir tokie prašymai turi būti siunčiami faksu arba paštu. Teismas gali nurodyti, pavyzdžiui, neišsiųsti pareiškėjo iš šalies, stabdyti namo griovimą ir t. t.

    

   Taikūs susitarimai. Bet kurioje proceso stadijoje Teismas gali pareikšti esąs pasirengęs teikti suinteresuotoms šalims paslaugas, kad byloje būtų pasiektas taikus susitarimas. Procesas dėl taikaus susitarimo yra įslaptintas (Lietuvoje vykstant taikaus susitarimo procesui iki jo pabaigos susijusiai informacijai suteikiama „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma). Jei tokį susitarimą pasiekti pavyksta, Teismas išbraukia peticiją iš savo bylų sąrašo.

    

   Vienašalė deklaracija. Nepavykus taikiai susitarti byloje, Vyriausybė turi galimybę pateikti vienašalę deklaraciją, kuria valstybė vienašališkai pripažįsta Konvencijos pažeidimą ir įsipareigoja atitaisyti juo padarytą žalą. Tuomet EŽTT sprendžia, ar pagal Konvencijos 37 straipsnį tolimesnis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Jei pareiškėjas sutinka su vienašalės deklaracijos sąlygomis, EŽTT toliau bylą nagrinėja pagal taikaus susitarimo procedūrą.

    

   Teisinis atstovavimas ir finansinė parama teisinei pagalbai apmokėti. Pagal Teismo reglamento 36 taisyklės 2 ir 4 dalis po pranešimo apie bylą Vyriausybei atsakovei pareiškėjas bylos nagrinėjime Teisme turi būti atstovaujamas „advokato“ (jei EŽTT nenusprendė kitaip). Jei pareiškėjas neturi pakankamai lėšų sumokėti už teisines paslaugas, jis gali prašyti Teismo suteikti jam finansinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms apmokėti. Išmokos atliekamos pagal Teismo nustatytas taisykles ir jomis nėra siekiama neribotai apmokėti visas teisinio atstovavimo išlaidas. Svarbu ir tai, kad Teismas advokatų pareiškėjams neskiria, juos susirasti yra pačių pareiškėjų atsakomybė.

    

   Proceso pabaiga. Peticija gali būti paskelbta nepriimtina nutarimu, gali būti išbraukta iš bylų sąrašo arba gali būti priimtas sprendimas dėl bylos esmės. Nutarimas yra galutinis ir  neskundžiamas. Sprendimu EŽTT gali nustatyti, kad Konvencijos ar jos protokolų pažeidimo nebuvo arba kad jis buvo. Nustačius Konvencijos ar jos protokolų pažeidimą gali būti priteisiamas teisingas atlyginimas. Jeigu sprendimą priėmė 3 teisėjų Komitetas, jis yra galutinis ir negali būti skundžiamas. Jei sprendimą priėmė 7 teisėjų kolegija, jis tampa galutinis praėjus 3 mėnesiams nuo jo paskelbimo. Per tuos tris mėnesius Vyriausybė arba pareiškėjas gali paprašyti, kad byla būtų perduoda nagrinėjimui 17 teisėjų Didžiajai kolegijai. Tokie prašymai priimami tik išskirtiniais atvejais, kai byla kelia sudėtingus Konvencijos ar jos protokolų aiškinimo klausimus, o Didžiosios kolegijos sprendimai yra galutiniai.

    

   Sprendimo vykdymas. Kai sprendimas, kuriuo buvo nustatytas Konvencijos ar jos protokolų pažeidimas, tampa galutinis, Teismas perduoda bylą Europos Tarybos Ministrų Komitetui, kuris yra atsakingas už EŽTT sprendimų vykdymo priežiūrą. Taip procesas Teisme baigiasi.

    

   Schema apie peticijos nagrinėjimo eigą