• Informacija apie EŽTT

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įkurtas pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją; nuo 1998 m. jis tapo nuolat veikiančia tarptautine teismine institucija, kuri nagrinėja skundus fizinių asmenų, asmenų grupių bei nevyriausybinių organizacijų, teigiančių, kad pažeistos jų teisės ar laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose. Lietuvos Respublikai Konvencija ir jos ketvirtasis, septintasis bei vienuoliktasis protokolai įsigaliojo 1995 m. birželio 20 d. Konvencijos pirmasis protokolas įsigaliojo 1996 m. gegužės 24 d., Konvencijos šeštasis protokolas įsigaliojo 1999 m. liepos 8 d., Konvencijos 13 protokolas įsigaliojo 2004 m. gegužės 1d., o Konvencijos kontrolės mechanizmą pakeičiantis Konvencijos 14 protokolas įsigaliojo 2010 m. birželio 1 d.


   Teisme yra tiek teisėjų, kiek ir valstybių - Konvencijos dalyvių (Aukštųjų Susitariančių šalių). Tačiau teisėjai dirba savo vardu, jie savo šaliai neatstovauja, savo veikloje teisėjai yra nepriklausomi ir nešališki. Teisėjus renka Parlamentinė Asamblėja iš trijų šalies pateiktų kandidatų sąrašo devynerių metų kadencijai. Teismą sudaro penki skyriai, kurių sudėtis nustatoma trejiems metams, atsižvelgiant į geografinį, lyčių atstovavimo bei skirtingų šalių narių teisės sistemų atstovavimo proporcingumą.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju nuo Lietuvos Respublikos nuo 1994 m. birželio mėnesio iki 2004 m. (2 kadencijas) buvo Pranas Kūris, nuo 2004 m. lapkričio - Danutė Jočienė, o nuo 2013 m. lapkričio Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas eina Egidijus Kūris.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas - klausimai ir atsakymai

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismo tinklalapis

    

   Teismo darbo reglamentas (2020 m. sausio 1 d. redakcija)

    

   Filmas apie Europos Žmogaus Teisių Teismą