• Kreipimosi į EŽTT tvarka

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) yra tarptautinis teismas, kuris buvo įkurtas 1959 metais. Teismas nagrinėja asmenų, organizacijų, įmonių arba valstybių peticijas dėl teisių, numatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – Konvencija) ir jos papildomuose protokoluose, pažeidimų.

    

   Kada Teismas nagrinės bylą? Teismas nagrinės bylą tik tuomet, jei:

   • Skundai bus susiję su vienos ar kelių Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų teisių pažeidimu;
   • Bus skundžiamasi prieš valstybę, ratifikavusią Konvenciją ar tam tikrą jos protokolą (pavyzdžiui, Lietuva nėra ratifikavusi Protokolo Nr. 12);
   • Skundžiamasi dėl viešosios valdžios institucijų veiksmų (skundai prieš privačius asmenis ar organizacijas nėra nagrinėjami);
   • Skundžiamasi dėl įvykių, kurie įvyko po Konvencijos ar tam tikro jos protokolo ratifikavimo;
   • Asmuo, kuris skundžiasi, bus asmeniškai ir tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjęs nuo Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių pažeidimų. Pažymėtina, kad skųstis gali ir netiesioginės tariamo Konvencijos pažeidimo aukos, t. y. asmenys, kuriems pažeidimas padarytų žalos. Kai tiesioginė auka miršta jau pateikęs peticiją Teismui, bylos nagrinėjimas gali būti tęsiamas, jei mirusiojo įpėdiniai ar šeimos nariai išreiškia norą tęsti nagrinėjimą ir jeigu jie yra suinteresuoti bylos baigtimi. Tačiau jei pareiškėjas miršta dar prieš peticijos pateikimą, kiti asmenys gali jo vardu pateikti peticiją tik tais atvejais, kai tai susiję su mirusiojo mirtimi, dingimu ar kankinimu ir jei kiti asmenys yra suinteresuoti bylos baigtimi. Jei pareiškėjas miršta nagrinėjant bylą Teisme ir niekas neišreiškia noro tęsti bylos nagrinėjimą arba tie asmenys negali parodyti suinteresuotumo bylos baigtimi, Teismas išbrauks bylą iš nagrinėjamų bylų sąrašo, nebent tai bus itin išskirtinis atvejais, kai pagarba žmogaus teisėms reikalaus tęsti bylos nagrinėjimą;
   • Valstybės viduje buvo išnaudotos vidaus teisinės gynybos priemonės, t. y. prieš kreipiantis į Teismą buvo kreiptasi į valstybės vidaus teismus, įskaitant ir galutinės instancijos teismus, su tokiais pat skundais;
   • Peticija Teismui turi būti pateikta per 4 mėnesius nuo galutinio vidaus teismų sprendimo (Konvencijos Protokolas Nr. 15 terminą, per kurį peticija turi būti pateikta Teismui po galutinio vidaus teismų sprendimo, sutrumpino nuo 6 iki 4 mėnesių. Šis naujasis 4 mėnesių terminas įsigaliojo 2022 m. vasario 1 d., tačiau jis netaikomas atgaline data, t.y. jis taikomas tik toms peticijoms, kuriose galutinis vidaus teismų sprendimas bus priimtas 2022 m. vasario 1 d. ar vėliau). Šis laikotarpis dažniausiai prasideda nuo galutinės instancijos teismo priėmimo ar įteikimo asmeniui ar advokatui datos. 4 mėnesių terminas baigiasi paskutinę keturių mėnesių laikotarpio dieną, net jei ta diena yra sekmadienis ar šventinė diena;
   • Peticija nėra anoniminė (jei pareiškėjas pageidauja viešai neskelbti savo asmens tapatybės, turi apie tai pranešti pateikdamas peticiją ir paaiškinti, kodėl to siekia. Teismas gali suteikti anonimiškumą tik išimtiniais ir pagrįstais atvejais);
   • Peticija nėra pagal savo esmę tokia pat, kokią Teismas jau nagrinėjo arba kokia jau buvo perduota kitai tarptautinei tyrimo ar ginčo sprendimo institucijai ir jeigu peticijoje nėra jokios bylai reikšmingos naujos informacijos.

    

   Daugiau informacijos apie priimtinumo kriterijus galima rasti Priimtinumo kriterijų vadove

   Peticijos priimtinumas (vaizdo įrašas)   Peticijos užpildymas. Peticija Teismui turi būti pateikiama užpildžius nustatytos formos formuliarą. Labai svarbu, kad peticija būtų užpildyta tinkamai, reikalavimai peticijai yra nurodyti Teismo reglamento 47 taisyklėje. Svarbu pažymėti tai, kad peticija neturi viršyti formuliare esančių  lapų skaičiaus. Galima pridėti papildomus paaiškinimus apie skundą, neviršijančius 20 puslapių, tačiau tuose papildomuose puslapiuose negali būti keliami skundai, kurie nebuvo aprašyti peticijos formuliare. Tinkamai neužpildžius formuliaro, peticija nagrinėjama nebus ir 4 mėnesių terminas peticijai pateikti nebus stabdomas. Šis terminas stabdomas tik tada, kai pateikiamas tinkamai užpildytas formuliaras.

    

   Grupinės peticijos ir daugiau nei vienas pareiškėjas. Kai pareiškėjas ar atstovas pateikia skundą dviejų ar daugiau pareiškėjų vardu, ir šie skundai yra susiję su skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis, atskiros peticijos turėtų būti užpildytos kiekvienam individualiam pareiškėjui, pateikiant būtiną informaciją. Dokumentai, aktualūs atskiram pareiškėjui, turėtų būti pridedami prie jų peticijų. Jei pareiškėjų yra daugiau nei penki, prie kiekvienos peticijos turėtų būti papildomai pridedama lentelė, kurioje būtų surašyta informacija apie kiekvieną pareiškėją.

    

   Teisinis atstovavimas šioje proceso stadijoje nėra būtinas. Tačiau, turint atstovą, būtina tinkamai užpildyti formuliare įgaliojimą. Netinkamai užpildžius, pavyzdžiui, nesant tikro atstovo arba pareiškėjo parašo, bus laikoma, kad atstovo pareiškėjas neturi.

    

   Teismo kalbos. Nors oficialiosios Teismo kalbos yra anglų ir prancūzų, formuliarą galima pildyti bet kuria valstybės, ratifikavusios Konvenciją, oficialiąja kalba, taip pat ir lietuvių kalba. Pirminėje bylos nagrinėjimo stadijoje EŽTT susirašinės su pareiškėjais ta kalba, kuria buvo kreiptasi į Teismą. Po peticijos perdavimo Vyriausybei atsakovei, susirašinėjimas vyks jau tik anglų arba prancūzų kalbomis.

    

   Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, asmenys, siekiantys pateikti peticiją EŽTT, gali gauti antrinę teisinę pagalbą (įstatymo 11 straipsnio 2 dalis), jei atitinka įstatyme numatytas sąlygas.

    

   Peticijos pateikimas Teismui. Peticija Teismui privalo būti pateikta raštu, t. y. popierinė užpildyto formuliaro versija, pasirašyta pareiškėjo ar jo atstovo originaliu parašu, privalo būti išsiųsta paštu. Elektroninio pašto adreso Teismas savo interneto svetainėje nenurodo, todėl visais su peticija susijusiais klausimais jam reikia rašyti paštu, adresu:

   The Registrar

   European Court of Human Rights

   Council of Europe

   67075 Strasbourg Cedex

    

   Būtina Teismą informuoti apie bet kokius pareiškėjų kontaktinių duomenų pasikeitimus.

    

   Pareiškimo formuliaro pildymo atmintinė

    

   Procedūra po peticijos gavimo Teisme. Gavęs peticiją, Teismas patikrina, ar joje yra visa reikiama informacija ir ar pridėti visi dokumentai. Jei informacijos ar dokumentų trūksta, Teismas išsiunčia laišką, kad peticija neatitiko Teismo reglamento 47 taisyklės reikalavimų, todėl dokumentai nebuvo išsaugoti. Tokiu atveju galima pateikti naują peticiją, atsiunčiant tinkamai užpildytą formuliarą ir visus reikiamus dokumentus.

    

   Jei formuliaras užpildytas tinkamai, Teismas atsiunčia atsakymą, kad buvo pradėta byla, kuriai suteiktas  numeris ir kartu atsiunčia brūkšninio kodo etiketes, kurias būtina užklijuoti ant Teismui siunčiamų su byla susijusių laiškų.